Tyrimas "Įtraukusis ugdymas: požiūris ir nuostatos"

Tyrimas "Įtraukusis ugdymas: požiūris ir nuostatos"

Joniškio rajono švietimo centro PPT specialioji pedagogė Alma Sinkevičienė parengė tyrimą „Joniškio rajono pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų požiūris ir lūkesčiai, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką įtraukiojo ugdymo kontekste“.

 Tyrimo tikslas buvo nustatyti Joniškio rajono pedagogų nuostatas ir požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių vaiką bei pedagogų lūkesčius švietimo sistemai, pereinant į įtraukųjį ugdymą. 

Tik maždaug pusė apklaustų mokytojų pritaria teiginiui, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai bendrojo lavinimo mokykloje padidina mokyklos, kaip bendruomenės vertę.

Didžioji dauguma respondentų sutinka, kad visi specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai gali mokytis ir tobulėti, tačiau mano, kad dalis mokinių turėtų tą daryti specialiosiose mokyklose.  

Nemaža dalis mokytojų teigia, kad mokinių specialieji ugdymosi poreikiai riboja mokytojų pedagoginės veiklos veiksmingumą bei apsunkina ugdymąsi ne tik jų turintiems mokiniams, Net trečdalis mokytojų nurodo, kad mokinių kitoniškumas iššaukia mokinių nesupratimą ir nepasitenkinimą.

Mokytojai geba kritiškai įvertinti savo požiūrį ir nuostatas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.                  

Rajono pedagogai domisi, dalyvauja vebinaruose, mokymuose, kursuose, specialiojo ugdymo tema ir turi žinių apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų vystymosi ypatumus ir skirtybes.

Mokytojai pripažįsta, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai dažniau kelia įtampą klasėje, tačiau kartu ir nuolat verčia pedagogus mokytis bei tobulėti.

Tyrimo pristatymas

Paskutinį kartą redaguota 2022-05-17, 14:17:29