Logopedas vaikų darželyje ir mokykloje

Logopedas vaikų darželyje ir mokykloje

Nuo 2004 m. Europos logopedų asociacija (CPLOL) priėmė nutarimą kovo 6 d. minėti logopedo profesijos dieną, kurios tikslas – suteikti visuomenei daugiau žinių apie įvairius kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, jų įveikimo galimybes, praplėsti žinias apie logopedo profesiją visoje Europoje.


Nors ši profesija minima jau daugelį metų, tačiau dažnai išgirstu klausimų apie logopedo darbo specifiką. Iki šių dienų vyrauja nuomonė, kad logopedo darbas – išmokyti vaikus taisyklingai ištarti visus kalbos garsus. Šis apibūdinimas tik iš dalies yra teisingas, nes logopedo atsakomybėje ne tik išmokyti taisyklingai ištarti garsus, bet išlavinti visą vaiko kalbos sandaros sistemą. Tai reiškia, kad logopedo darbo plane yra artikuliacinių ir smulkiųjų judesių, foneminio suvokimo lavinimas, žodžių garsinės analizės bei sintezės mokymas, aktyviojo ir pasyviojo žodyno plėtimas, taisyklingos gramatinės kalbos sandaros formavimas, gebėjimo rišliai ir nuosekliai pasakoti mokymas ir kt. Beje, foneminio suvokimo, žodžių garsinės analizės bei sintezės mokymas yra rašytinės kalbos pamatas. Dėl neišlavėjusio arba sutrikusio foneminio suvokimo mokinių diktantuose gausu akustinių klaidų. Šie įgūdžiai labai svarbūs pradedant mokytis skaityti ir rašyti.
Logopedas darželyje yra pirmas žmogus, kuris gavęs tėvų sutikimą, įvertina vaiko kalbos raidą ir pirmasis pastebi galimus kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Savaime suprantama, grupės auklėtoja taip pat yra suinteresuota ir kartu su logopedu bei tėvais (globėjais, rūpintojais) dalyvauja vaiko pagalbos plano sudaryme. Pagalbos vaikui planas yra patvirtinamas Vaiko gerovės komisijoje ir pagal suderintą pratybų tvarkaraštį pradedama teikti logopedinė pagalba. Sudėtingais kalbos sutrikimų atvejais, rekomenduojama atlikti kompleksinį vertinimą pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai yra glaudžiai susiję su pažintinės veiklos, elgesio, emocijų sutrikimais, negaliomis bei sunkumais, kurie apsunkina vaiko adaptaciją ir ugdymąsi švietimo įstaigose. Dėl padidintos emocinės įtampos gali vaikas imti mikčioti, ko pasekoje kyla psichologinės problemos.
Mokykloje dažniausiai iškylantys skaitymo ir rašymo sunkumai glaudžiai siejasi su ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje nesuteikta reikiama logopedine pagalba. Skaitymo ir rašymo sunkumai išryškėja ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet jie persikelia ir į kitus mokomuosius dalykus – geografiją, fiziką, chemiją, netgi muziką ar dailę. Logopedas ne tik teikia individualią bei grupinę pagalbą vaikams, bet ir konsultuoja pedagogus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) švietimo pagalbos bei specialiojo ugdymo klausimais. Taip pat šis specialistas vykdo prevencinę, švietėjišką, metodinę, tiriamąją veiklą.
Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Joniškio rajone, logopedų trūksta. Joniškio rajono švietimo įstaigose šiais metais negauna logopedinės pagalbos 75 ugdytiniai. Noriu tikėti, kad sparčiai besiskinantis kelią įtraukusis ugdymas užtikrins efektyvią ir savalaikę švietimo pagalbą visiems mokiniams, kuriems ši pagalba yra būtina.

Joniškio r. švietimo centro pedagoginės psichologinės
tarnybos logopedė Laima Paulauskienė

 

Paskutinį kartą redaguota 2022-07-14, 09:30:54