Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas.

2. Dėl Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo.

3. Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio.

5. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų.

6. Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

7. Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo. 

10. Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo. 

11. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo.

12. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo.

13. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo.

14. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos surdopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo.

15. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos tiflopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo patvirtinimo.

16. Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo. 

17. Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo. 

18.  Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

19. Dėl mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo. 

20. Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų.

21. Dėl mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo. 

22. Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo.

23. Dėl Ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo.

Paskutinį kartą redaguota 2022-08-29, 14:54:16