Bendrasis ugdymas

Bendrasis ugdymas

1. Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2. Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo

3. Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo. Lietuvos respublikos vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768.

4. Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo

6. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo.

7. Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo.

10. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

12. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas.

14. Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo.

15. Dėl ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo.

16. Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

17. Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

18. Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo.

Paskutinį kartą redaguota 2022-05-16, 11:43:33