Apie tarnybą

JONIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Joniškio rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams nuo 3 iki 18 metų (iki 21 metų, jeigu jis mokosi pagal specialiojo ugdymo programą), tėvams (ar vaiko globėjams, rūpintojams), pedagogams gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir joje veikiančioms švietimo įstaigoms.

Tikslas:  Specialiųjų  ugdymosi  poreikių turinčių asmenų ugdymosi  veiksmingumo ir psichologinio atsparumo  didinimas teikiant  reikalingą   informacinę,  ekspertinę ir konsultacinę  pagalbą  vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigoms.

Tarnybos uždaviniai

 1. Kuo anksčiau įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą.

 2. Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių ir asmenybės problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

 3. Teikti metodinę pagalbą mokyklų specialiojo ugdymo komisijoms, mokytojams, ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų  ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių  asmenų ugdymo bei jo organizavimo, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.

 4. Sisteminti ir analizuoti duomenis apie Joniškio rajone gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir jiems pagalbą teikiančius specialistus.

 5. Vykdyti informacijos apie Tarnybos darbą sklaidą ir formuoti ugdymo  įstaigų bendruomenių ir visuomenės teigiamas nuostatas bei požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis.

Paskutinį kartą redaguota 2022-09-19, 10:44:55
Psichologo veiklos kryptys
 • Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokyklai.
 • Kartu su logopedu ir specialiuoju pedagogu rengia vertinimo išvadą ir rekomendacijas dėl ugdymo programų, mokymo metodų bei būdų.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
 • Veda seminarus, skaito paskaitas, dalyvauja pedagogų bei tėvų susirinkimuose.
 • Teikia pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms krizės įstaigoje metu.
Logopedo veiklos kryptys
 • Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Kartu su psichologu ir specialiuoju pedagogu rengia vertinimo išvadą ir rekomendacijas dėl ugdymo programų, mokymo metodų bei būdų.
 • Konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų korekcijos klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.
 • Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių ugdymu.
 • Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.
 • Veda mokymus, seminarus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose, konferencijose, supervizijose.
 • Vykdo švietėjišką, tiriamąją veiklą.
Specialiojo pedagogo veiklos kryptys
 • Įvertina ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetenciją.
 • Įvertina mokyklinio amžiaus vaikų mokymosi pasiekimus.
 • Kartu su psichologu bei logopedu parengia vertinimo išvadą ir rekomendacijas dėl ugdymo programų, mokymo metodų bei būdų.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjus, rūpintojus), mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais.
 • Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu.
 • Organizuoja mokymus, rengia paskaitas.
 • Renka duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus Joniškio rajone.
 • Vykdo švietėjišką, tiriamąją veiklą.
Socialinio pedagogo veiklos kryptys
 • Atlieka ugdymosi/bendravimo, elgesio sunkumų turinčių vaikų pedagoginį tyrimą, stebėjimą ir įvertinimą.
 • Veda individualius ir grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius arba vaikams, turintiems ugdymosi, bendravimo sunkumų.
 • Padeda tėvams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, vaikų, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Vertina ir padeda šeimoms spręsti sunkumus dėl vaiko mokymosi motyvacijos, mokyklos lankomumo, emocinių ir elgesio sunkumų.
 • Bendradarbiauja su ugdymo įstaigų pedagogais, sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
Specialistai ir kontaktai

Tarnybos specialistai:

Vardas, Pavardė 

Pareigos, darbo laikas

Kontaktinis darbo laikas

Aušra Sakalienė

III kategorijos psichologė

Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis

Justina Vinickienė

IV kategorijos psichologė

Motinystės atostogose

Daina Lideikienė

II kategorijos psichologė

Trečiadienis

Inga Lukšaitė - Samaitienė

IV kategorijos psichologė

Pirmadienis

Audronė Vadakojienė

Specialioji pedagogė metodininkė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Zita Bulienė

Specialioji pedagogė metodininkė

Ketvirtadienis, penktadienis

7.30 - 12.00
12.30 - 18.00

Laima Paulauskienė

Logopedė, specialioji pedagogė ekspertė, 

Pirmadienis

Antradienis, trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 Inga Rudokienė

Socialinė pedagogė metodininkė

Pirmadienis - penktadienis

Kontaktai